Termeni și condiții

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Website-ul https://extera.ro/ este deținut de către EXTERA CONTACT S.R.L., ccu sediul social in Municipiul Brasov, str. Vasile Carlova, Nr. 16, etaj. 1, Cod postal 500188, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1821/2022, avand CUI 46326103, email: contact@extera.ro. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la EXTERA CONTACT S.R.L., respectiv termenii „https://extera.ro/ ” sau „site” pentru a ne referi la website-ul https://extera.ro/.

 1. Ce este EXTERA CONTACT S.R.L.

Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a pune la dispoziție clienților materiale cât mai calitative, actuale și relevante domeniul Resurselor Umane. În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor de pe site, societatea își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes, care au fost înlocuite cu materiale actualizate, care nu vor mai atinge un anumit standard calitativ ori care din orice alte asemenea motive vor fi considerate neoportune. Prin urmare, societatea nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor pe https://extera.ro/.

Serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate site. Vă rugăm să țineți cont de faptul că serviciile pe care le puteți accesa prin intermediul site-ului nu reprezintă consultanță în resursele umane, fiscală, contabilă, juridică sau altele asemenea și nu înlocuiesc serviciile de specialitate din astfel de domenii recomandate pentru orice persoană juridică sau fizică în domeniu.

 1. Condiții pentru utilizarea website-ului

Utilizatorul va putea utiliza toate informațiile prezente pe website in interesul propriu în vederea dezvoltării sale personale și profesionale.

Sunt interzise:

 • folosirea în scop comercial a conţinutului site-ului;
 • construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înţelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informaţii;
 • utilizarea datelor, de orice natură, obținute de la EXTERA CONTACT SRL, în urma serviciilor contractate, aceasta trebuind să fie limitată numai la scopuri de informare personală și nu vor fi transmise, în nicio modalitate, către terțe persoane.
 • transmiterea textelor obţinute în urma accesării bazei noastre de date unei terţe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătăţirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

 1. Condiții pentru utilizarea site-ului

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, accesare servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciilor noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă,autorilor materialelor de pe site sau clienților și vizitatorilor.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a ne stabili în mod liber relațiile de colaborare cu persoanele specializate care vor participa la crearea diverselor materiale de pe https://extera.ro/ și nu ne asumăm faptul că aceste persoane vor avea o prezență constantă pe site.

 1. Cum sa descarci și să vizualizezi documente pe site

Orice client care dorește să vizualizeze și să aibă acces la servicii, în vederea primirii de oferte cât și pentru a descărca documente va trebui să se înregistreze, în acest sens, vi se va solicita să vă introduceți Nume; Prenume; Adresa de e-mail; Ocazional numărul de telefon; Comentarii/întrebări; Denumirea companiei; Număr angajați; Serviciile de care sunteți interesați; Modul în care ați aflat de Extera. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Aveți posibilitatea de vă da acordul pentru primirea de newslettere. În acest mod veți fi la curent cu activitatea noastră pe site.

 1. Răspundere și Limitări

Prin accesarea site-ului, completarea formularului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior completării formularului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 1. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, oferirea de date personale pe site-ul nostru, și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa contact@extera.ro.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

 1. Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe https://extera.ro/ și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea  EXTERA CONTACT SRL

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectare în mod special pentru: transmiterea informațiilor cu privire la noutățile în domeniul HR; promovarea evenimentelor proprii sau ale partenerilor; promovarea produselor/serviciilor proprii.

  9Newslettere

Cu ocazia completării formularului pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 1. Forță majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 1. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Brașov.

 1. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Extera Contact SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Extera Contact SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.